Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Välkommen till webbinarium med NC!

Under våren bjuder vi in till en rad kostnadsfria webbinarier med olika teman och olika målgrupper. Du kan bland annat lära dig mer om Bygga svenska, hur du i förskolan kan stötta flerspråkiga barns språkutveckling eller hur du på komvux kan anpassa undervisningen efter elevernas behov av lärande.

Jasmine Bylund. Foto: Carl-Magnus Höglund

Medvetenhet om flerspråkighet och identitet bland elever

I avhandlingen "Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities" visar Jasmine Bylund språkanvändningen i heterogena grupper i åldern 11-14 år. Eleverna har stor medvetenhet om språk, identitet och olika hierarkier. 

Samtal på gång – nytt bedömningsstöd för sfi

Samtal på gång är ett nytt omfattande material där det övergripande syftet är att ge exempel på provsamtal som uppfyller den språkliga nivå som prövas i det nationella provet i svenska för invandrare (sfi). Dessutom stöttar materialet lärare vid bedömning och ger lärare möjlighet att träna på bedömning av elevers muntlighet. NC har träffat Margareta Majchrowska och Gustav Wallentin Staaf som båda är ansvariga för materialet.

Ny version av Bildteman – Flerspråkig bildordbok

Temaordboken Bildteman har nu kommit i en ny, uppdaterad version. Bilderna finns hittills på 10 olika språk och kan användas såväl inom förskola och grundskola, som inom gymnasium och komvux.

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk innebär flera utmaningar. En nyligen publicerad studie gjord av Fälth m.fl. (2022) visar att elever med svenska som andraspråk inte nås av den traditionella läs- och skrivundervisningen.

Välkommen till Alfakonferens 2023

19-21 april samlas lärare, ledare, skolutbildare och forskare vid den 15:e nordiska konferensen om grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. Konferensens två teman är flerspråkiga stretegier och resurser, samt digitala verktyg i vardagsliv och undervisning.

Ny avhandling om flerspråkiga grundskollärares perspektiv

Veckan före jul 2022 disputerade Sara Snoder med avhandlingen "'Det är inte så att vi exklusivt pratar svenska' Flerspråkighetens möjliga utrymmen i låg-och mellanstadieklassrum. En studie av flerspråkiga grundskollärares perspektiv." NC har intervjuat Sara om avhandlingen, som är av intresse för såväl beslutsfattare och rekorers som lärare.

Så går integrationen av unga i Sverige

I boken "Integration bland unga – En mångkulturell generation växer upp" har forskare vid Stockholms universitet följt 5000 unga med utländsk bakgrund. Deras kartläggning visar att det generellt sett går bra för unga med utländsk bakgrund. Samtidigt finns det en överrepresentation av de som inte klara gymnasiet.

Ny avhandling om nyanlända elevers välbefinnande och hälsa

I sin avhandling Nyanlända elevers välbefinnande och hälsa – ett individuellt ansvar med snäva möjligheter, visar Ulrika Lögdberg vad som bidrar till hälsa och välbefinnande hos nyanlända ungdomar, men också vad som utmanar dem. Resultaten är läsvärda för lärare, kuratorer, rektorer och för beslutsfattare.

Stödmaterial för språk- och yrkesintegrerande undervisning

Nu är fjärde delen i NC:s material till stöd för kommuner som erbjuder utbildningar som kombinerar sfi eller svenska som andraspråk med yrkesutbildningar klar. Använd materialet som underlag för samtal och diskussioner kring er verksamhets förutsättningar och behov.

Anastasia Padorina

Mobiltelefonen fungerar bra för studieväg 1 vid distansstudier

Mobiltelefonen var ett självklart val av digitalt redskap då alla elever har relativt goda kunskaper om användningen av en mobil, säger Anastasia Padorina, sfi-lärare på studieväg 1. Läs mer om hur hon och hennes elever använde sig av mobilsamtal, röstmeddelanden och QR-koder i distansstudierna under pandemin.

Ny rapport visar långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin

En ny rapport från Skolverket visar en långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin. NC ber Skolverkets företrädare Frida Andersson och Riikka Tilja berätta mer om bakgrunden till rapporten och vad den visar.

Johanna Mufic

"Kvalitetsproblem" i svensk vuxenutbildning

Johanna Mufic disputerade i oktober 2022 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society, om hur begreppet kvalitet konstrueras på olika arenor inom komvux och vilka effekter detta får. NC ber Johanna förklara mer om vad hon har fått syn på genom sin forskning.

Omslag till boken Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Symposium 2022 - Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

I oktober 2022 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt nionde symposium. Antologin Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv innehåller artiklar författade av medverkande forskare och verksamma lärare.