Kanske är du ny i yrket. Kanske har du inte arbetat med flerspråkiga barn tidigare. Kanske vill du bara lära dig mer om hur man kan arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Det är inte alltid lätt att välja ut vilken litteratur som är relevant och vilken bok man ska börja med, därför har vi satt ihop en liten lista över länkar och böcker vi tycker är läsvärda.

Flerspråkighet i förskolan, en samlingssida från Skolverket med läs- och länktips för inspiration och vägledning.

Demokrati för förskolebarn - undervisning i åtta nyckelkompetenser, skriven av Maria Heimer och Ann S Pihlgren, tar upp de åtta nyckelkompetenser som Eu tagit fram för livslångt lärande och kopplar dessa till undervisningen i förskolan. Kapitlet om läs-och skrivkunnighet samt kapitlet om flerspråkighet ger tillsammans en introduktion till teori och förhållningssätt kopplat till flerspråkighet, interkulturalitet och språkutveckling. 

Mångfaldens förskola - flerspråkighet, omsorg och undervisning, Anniqa Sandell Ring, lyfter likvärdighet, andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt både grundläggande och på djupet. Boken är praktiknära, med många konkreta exempel från förskolans vardag, samtidigt som det genom hela boken finns en tydlig teoretisk inramning. Författaren beskriver ett systematiskt, kompetensutvecklande arbete med fokus på kvaliteten i de pedagogiska relationerna.

Svenska som andraspråk i förskolan, Polly Björk Willén (red), är en antologi som ger en teoretisk grund till förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling. I boken behandlas bland annat barns flerspråkiga utveckling, lek och samspel, språkpolicy på samhällsnivå och i praktiken samt andraspråk och andra språk i familjer.

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan är en bok som förklarar för oss hur man kan skapa förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i den flerspråkiga förskolan och hur man kan göra för att utvärdera verksamheten utifrån barnens språkliga framsteg. Boken visar också hur man gör för att dokumentera arbetet och kartlägga språkfärdigheterna. Boken är utgiven av Studentlitteratur och skriven av Margareth Sandvik och Marit Spurkland. Boken är bearbetad för att passa svensk förskola och i boken presenteras även ett kartläggningsredskap, Språkmappen, som ger förskolans personal en tydlig modell att arbeta efter.

Den inkluderande förskolan – en handbok. Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper, Pia Håland Anveden, är en bok som ger många praktiska exempel och förslag för språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen. Boken beskriver ett interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn och barn på flykt, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och det viktiga samarbetet med föräldrar. Dessutom ges en introduktion till flerspråkighet och andraspråksutveckling samt de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sina pedagogiska uppdrag.

Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap är en rapport där man bland annat kan läsa om litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor. I rapporten redovisas analys och utvärdering av tre centrala verksamheter inom målområdet språkutveckling/förbättrade skolresultat. Boken är utgiven av Språkforskningsinstitutet och skriven av Monica Axelsson, Carin Rosander och Mariana Sellgren.

Den flerspråkiga människan handlar om hur vi blir flerspråkiga och vilken skillnad det är att lära sig ett förstaspråk och ett andraspråk och vilken skillnad det är att tillägna sig ett skriftspråk och lära sig ett talspråk. Boken är utgiven av Studentlitteratur och skriven av Åse Kari H. Wagner, Per Henning Uppstad och Sven Strömqvist.

UR har gjort en programserie om språkutveckling i förskolan som heter Barnet och orden och i den serien finns ett avsnitt som handlar om flerspråkighet. Programmet heter Barn är rika på språk och i programmet intervjuas Lena Aronsson, utvecklingsledare för förskolorna i Södertälje och vi får följa med till tre olika förskolor där de valt olika sätt att bemöta flerspråkighet.

Vi hoppas att dessa tips kan vara en inspiration och vägledning i ert språkutvecklande arbete i förskolan. Har ni fler tips på litteratur, intressanta program eller andra goda exempel kan ni kontakta oss via e-post: webb@andrasprak.su.se

Fler lästips hittar ni i vår litteraturlista.