Ulrika Magnusson

Doktorsavhandling, 2011

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket

Avhandlingen är en undersökning av en- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer (GM), ett begrepp myntat inom systemisk-funktionell lingvistik. GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser, t.ex. då substantiv realiserar process- eller egenskapsbetydelser vid nominalisering eller då adjektiv realiserar processbetydelser vid adjektivisering. Fenomenet anses utmärkande för specialiserad text. Bruket av GM undersöks i avhandlingen som förekomst i texterna men även som utnyttjande av GM:s potentiella funktioner. Resultaten tolkas i ljuset av den språkliga lärandeteori som formulerats inom systemisk-funktionell lingvistik. Den andraspråksteoretiska ramen gäller utvecklingen av skolrelaterat språkbruk på ett andraspråk samt betydelsen av ålder för andraspråksutveckling.