Avhandlingar

Avhandlingar

Här nedan finns ett begränsat urval av avhandlingar från olika universitet och högskolor som på ett eller annat sätt rör svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Avhandlingarna är sorterade efter år men det går bra att göra en sökning på namn, titel eller ämnesord genom att använda kortkommando ctrl+F eller cmd+F.

2017

2016

 • (2016) Litteracitet genom interaktion Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning inom skolår F-3. Sari Vuorenpää.
 • (2016) Moving Together This study focuses on the targeted support measures to enhance learning for students with an immigrant background: e.g. Mother tongue instruction, Swedish as a Second Language, and tutoring in the mother tongue. Helen Avery.

2015

2014

 • (2014) "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" Avhandlingen undersöker möjliga förutsättningar och hinder för deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå. Samira Hajjouji Hennius.
 • (2014) Beskriv med ord - fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet Avhandlingen undersöker två fysiklärares och en svensklärares planering och genomförande av terminslånga undervisningsförlopp i två gymnasieklasser i syfte att ge fördjupad förståelse av förhållandet mellan språk och kunskapsbildning. Maria Kouns.
 • (2014) Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied Young Refugees’ Voices This thesis explores negotiations of belonging among unaccompanied young refugees in Sweden. The thesis further aims to shed light on methodological aspects of bringing out their voices. Ulrika Wernesjö
 • (2014) Invisible voices - Understanding the Sociocultural Influences on Adult Migrants' Second Language Learning and Communicative Interaction. This dissertation is a qualitative study exploring the sociocultural influences on adult migrants’ second language learning and the communicative interaction through which they use the language. Mozhgan Zachrison.
 • (2014) Learnables in Action - The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms. Avhandlingen är en empirisk, kvalitativ studie om uppkomsten av s.k. ”learnables” i svenska som andraspråksutbildning. Ali Reza Majlesi.
 • (2014) Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv Avhandlingen består av två fristående, men ändå sammanhängande studier. I den första undersöks hur några personer förhåller sig till svenska språket och till sig själva som andraspråkstalare med hjälp av begreppet narrativ identitet. Den andra studien är en tematisk analys av andraspråkstalarnas metaforanvändning. Katrin Ahlgren.
 • (2014) Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning Avhandlingens syfte är att undersöka fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria samt deras nuvarande skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfi-studierna. Annika Norlund Shaswar
 • (2014) STOLT! Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet samt hur de på ett kreativt sätt uttrycker och därmed skapar etniciteter och fyller dem med innebörder. Layal Kasselias Wiltgren.
 • (2014) ”Herravälde. Är det bara killar eller?” - Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. Avhandlingen undersöker flerspråkiga elevers möten med lärobokstexter i historia för gymnasieskolan genom funktionella textanalyser av läroböcker och genom enskilda textsamtal med gymnasielever. Lotta Olvegård.

2013

 • (2013) Att hantera praktiken Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Avhandlingen handlar om invandrares möjligheter att lära sig svenska på sådana praktikplatser som erbjuds inom ramen för sfi-utbildningen, dvs. inom den grundläggande utbildningen i svenska som andraspråk som vuxna invandrare i Sverige erbjuds.
 • (2013) Pedagogik, plats och prestationer - en etnografisk studie om en skola i förorten Avhandlingen bygger på en etnografisk studie i en förortsskola som har valt en särskild pedagogisk modell för att hantera och genomföra sitt uppdrag. Syftet är att analysera hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort ger respons på denna pedagogik. Anneli Schwartz.
 • (2013) Skola med fördröjning - Nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla" Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka den sociala skolsituationen för elever som har invandrat till Sverige under de fyra sista åren i grundskolan eller under gymnasiet genom att undersöka den sociala interaktionen mellan elever. Eva Skowronski.
 • (2013) Svenska för invandrarskap? - Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare. Avhandlingen riktar intresset mot diskurs, kategorisering och identitetsskapande inom utbildningsformen Sfi dels historiskt över tid och dels bland deltagare i Sfi vid ett lärcentrum. Jenny Rosén.
 • (2013) Varför gör de på detta viset? - Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap. Avhandlingen beskriver och diskuterar interaktionen i den sociala praktik i vilken flerspråkig språkundervisning för hörselskadade och döva elever äger rum. Karin Allard.

2012

2011

 • (2011) Biologiämnets texter - Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Studie i syfte att med utgångspunkt i ett biologiklassrum analysera, beskriva samt diskutera texter och språkbruk i skolan, med särskilt fokus på flerspråkiga elevers förutsättningar. Pia Nygård Larsson.
 • (2011) Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. Studie i syfte att undersöka hur grundskolan hanterar sitt uppdrag om att vara en skola för alla med en såväl inkluderande som interkulturell intention samtidigt som vissa elever undervisas i ett eget svenskämne med en egen kursplan och andra elever undervisas i förberedelseklasser. Lena Fridlund.
 • (2011) Litteracitet och visuella texter - Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi. Avhandlingens olika studier undersöker littteracitet och visuella texter i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare (sfi). Qarin Franker.
 • (2011) Skolspråk i utveckling - Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår. Avhandlingen är en undersökning av en- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer (GM), ett begrepp myntat inom systemisk-funktionell lingvistik. Ulrika Magnusson.
 • (2011) Skriftspråksutveckling under högstadiet Studie i syfte att beskriva olika aspekter av skriftspråksutvecklingen under högstadiet. Mikael Nordenfors.

2010

2009

 • (2009) Dyslexi på två språk En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Studie i syfte att öka förståelsen för vad tvåspråkiga ungdomars läs- och skrivutveckling kan innebära för att gynna en säkrare identifiering och hantering av dyslexi hos tvåspråkiga. Christina Hedman.
 • (2009) Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare Studie i syfte att undersöka den muntliga delen av Tisus, för att söka utröna hur de godkända testtagarnas inlärarspråk skiljer sig från de underkändas i ett processbarhetsperspektiv, och om PT i sådana fall har något att bidra till muntlig språkbedömning. Maria Eklund Heinonen.

2008

2007

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694