Licentiatavhandling, 2007.
Malmö högskola, Lärarutbildningen.

Avhandlingens övergripande syfte är att utröna vilket berättigande kärnämnet svenska som andraspråk har på gymnasiet. Economou undersöker bl.a. vilka skillnader som finns mellan de båda svenskämnena, vilken syn lärare och elever har på ämnet svenska som andraspråk och vilka specifika skriftspråkliga behov andraspråkselever kan ha. Som svar på frågan i avhandlingens rubrik menar Economou att det finns många skäl till att behålla ämnet svenska som andraspråk. Ämnet behöver dock utvecklas, förändras och organiseras på annat sätt.