Doktorsavhandling, 2007.
Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Philipson har undersökt bruket av verbmorfologi, direkta frågor och indirekta frågor bland inlärare av svenska som andraspråk. Informanterna är ungdomar i gymnasieåldern med arabiska, persiska respektive somali som modersmål.

Resultaten visar bland annat att behärskning av grundläggande verbmorfologi och ordföljd i direkta frågor är en förutsättning för att underordning av indirekta frågor ska kunna tillägnas. Därmed kan undersökningen sägas ge stöd för den s.k. processbarhetsteorin. Studien tyder också på att inlärarens förstaspråk har en underordnad betydelse för andraspråkets grammatik, åtminstone för de strukturer som undersökts.