Doktorsavhandling, 2007.
Malmö högskola, Lärarutbildningen.

Ewald har studerat vilken betydelse läsning av skönlitteratur ges i grundskolans mellanår. Utifrån en kvalitativ studie, som bygger på material från fyra skolor, beskriver hon en klassrumssituation där lärarna har svårt att få igång samtal om läsningen. Undersökningen visar också på en metodisk ensidighet.