Doktorsavhandling, 2007.
Malmö högskola, Lärarutbildningen.

Bouakaz har studerat vilka mekanismer som främjar respektive hindrar föräldrasamverkan med skolan. Detta för att förstå hur föräldrar med arabisk bakgrund uppfattar den svenska skolan och hur lärare ser på samverkan med dessa föräldrar. En av de viktigaste slutsatserna är att här behövs en kontinuerlig medlingsverksamhet mellan hem och skola.