Doktorsavhandling, 2007.
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Gruber har genom deltagande observationer undersökt hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och hur det används för att markera skillnader. Grubers resultat visar bl.a. att enskilda elever inte enbart identifieras som antingen invandare eller svenskar, utan också uppfattas vara detta i olika omfattning beroende på sammanhanget. Exempelvis blir elever som presterar väl i skolarbetet i mindre utsträckning identifierade som invandrare.