Doktorsavhandling, 2008.
Uppsala universitet. Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.

I avhandlingen studerar Mattlar fem läroböcker i svenska som andraspråk, avsedda att användas på gymnasiet av en målgrupp bestående av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige. Vilken bild av Sverige ges, och hur är synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till? Mattlar diskuterar och analyserar de ideologier som förmedlas med särskild tonvikt på kön, etnicitet och klass. Han visar att läromedlen bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar.