Nordenfors, Mikael

Doktorsavhandling, 2011.
Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket.

I denna avhandling undersöks skriftspråksutvecklingen under högstadiet. Arbetet baseras på texter som 31 elever producerat under sin högstadietid, t.ex. novell, essä, recension, faktaarbete och nationellt prov.

Dels undersöks förändringar i ordmängd, ordlängd och ordvariation i relation till skolår och betyg. Dels görs en noggrann undersökning av röstanvändningen. Röst innebär att en text växlar mellan rösttyper, och ett vanligt sätt för detta är att citera, ett annat att referera (såväl fiktiva karaktärer, som personer ur verkligheten). Ett tredje, kanske något mer ovanligt sätt, är att använda en blandform mellan citat, referat och berättande röst, något som i den här avhandlingen kallas för röstblandning.

Nordenfors illustrerar olikheterna mellan elevernas texter, dels i generella utvecklingssteg gestaltade i en skriftspråksutvecklingstrappa, dels i individuella profiler för några fokuselevers respektive texter. Avhandlingen visar att det sker stora förändringar i elevernas texter under högstadiet men också att skillnaderna är stora mellan olika elever.