Kultti, Anne

Akademisk avhandling i pedagogik, 2012.
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Denna studie grundas i ett intresse för flerspråkiga barns språkutveckling och hur förskolan kan vara ett sammanhang och ett samhälleligt instrument för att stärka en språkutveckling som är funktionell i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Ytterst handlar det om att ge förutsättningar för att utöva ett medborgarskap och utveckla en rad olika kompetenser. Språklig kompetens grundläggs tidigt och det är därför av stort intresse att studera yngre barns utveckling. En kompletterande fråga är hur språkutveckling stöttas i de miljöer som barn med olika modersmål lever i och särskilt då pedagogiska miljöer som förskola. Genom detta forskningsintresse sätts barns språkliga och kommunikativa utveckling in i ett pedagogiskt sammanhang.

Vart femte förskolebarn har ett annat modersmål än svenska. Det är det ökande antalet barn i förskolan som kommunicerar på fler än ett språk som utgör bakgrunden för denna studie. Studien omfattar tio barn i åtta förskolor vars föräldrar talar ett eller flera andra språk än svenska med dem i hemmet. Oavsett i vilken mån dessa barn själva talar ett eller flera språk eller hur språken används i olika sammanhang och miljöer, är deras värld flerspråkig.

På senare tid har barns och elevers villkor för lärande och utveckling av språk uppmärksammats. Elever med ett annat modersmål än svenska får enligt en rapport av Skolinspektionen (2010) sämre förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan än elever med svenska som modersmål. Detta väcker ett intresse för att förstå förskolan som det första steget i utbildningssystemet och villkoren för flerspråkiga barn att tillägna sig språkkunskaper från tidig ålder.

Både i nationella och internationella studier bekräftas förskolans bidrag till barns språkutveckling (av majoritetsspråket som svenska eller engelska). Modersmål andra än majoritetsspråket uppmärksammas dock sällan som ett möjligt redskap för lärande i förskolan.

Syftet med studien

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att analysera vilka villkor de deltagande förskolorna ger för yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling och för deras deltagande i olika aktiviteter. Bakgrunden till detta är ett intresse för vilka erfarenheter flerspråkiga barn gör i förskolan och hur de aktiviteter som pågår kan stärka deras utveckling.

  1. Vilka typer av förskoleaktiviteter ger sammanhang för barns deltagande och hur är dessa aktiviteter grundade i förskolans pedagogiska tradition?
  2. Vad karaktäriserar barns och lärares deltagande i dessa aktiviteter?
  3. Vilka möjligheter till förändrat deltagande erbjuder förskolans aktiviteter för barnen?
  4. Vilka språkliga och andra kommunikativa resurser använder barnen och hur används dessa?
  5. Hur stöttas barnens deltagande och kommunikation?
  6. Vilken betydelse har den rumsliga organisationen och de artefakter som förskolans verksamhet bygger på?