Karin Sandwall

Doktorsavhandling, 2013
Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket

Avhandlingen handlar om invandrares möjligheter att lära sig svenska på sådana praktikplatser som erbjuds inom ramen för sfi-utbildningen, dvs. inom den grundläggande utbildningen i svenska som andraspråk som vuxna invandrare i Sverige erbjuds.

I den offentliga debatten hävdas ofta att invandrare relativt enkelt kan lära
sig svenska på arbetsplatser även om forskning som stöder sådana påståenden saknas.

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska och problematisera sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser och studien är utformad som fyra fallstudier där sfi-studerande följts i undervisning och på praktik i olika branscher.