Lotta Olvegård

Doktorsavhandling, 2014
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Denna avhandling undersöker flerspråkiga elevers möten med lärobokstexter i historia för gymnasieskolan.

Avhandlingen består av två empiriska delstudier. Genom funktionella textanalyser undersöks i den första delstudien strukturella och språkliga drag i fem läroböcker i historia för gymnasieskolan. I den andra delstudien analyseras, genom enskilda textsamtal, gymnasieelevers möten med några av lärobokstexterna, med fokus på elever som har svenska som andraspråk.

De samlade resultaten från de båda delstudierna visar att lärobokstexterna i historia är språkligt utmanande för andraspråksläsarna. För att förstå texterna måste man som läsare ha ett brett och djupgående ordförråd och en förmåga att analysera komplexa lexikala och grammatiska strukturer. Man måste också kunna göra inferenser för att tolka underförstådd information i texterna. Andraspråksläsarna i studien använder därför såväl textuella som kontextuella resurser för att finna ledtrådar som kan hjälpa dem att skapa mening i lärobokstexterna. Eftersom flera av andraspråksläsarna inte har utvecklat det ämnesspecifika ordförråd som krävs för att kunna identifiera relevanta språkliga ledtrådar i texten, och/eller inte delar läroboksförfattarnas referensramar, leder emellertid dessa ledtrådar ofta till att läsarna gör oväntade tolkningar av innehållet i texterna.