Doktorsavhandling, 2018
Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn

Hur upplever ungdomar som nyligen har kommit till Sverige sin vardag i gymnasieskolan och i det svenska samhället generellt? Detta har Mirjam Hagström undersökt och studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. Genom att visa på och analysera så väl likheter som variationer i ungdomarnas erfarenheter framträder en komplex väv av institutionella, strukturella och relationella praktiker som skapar specifika villkor för ungdomarna i studien. Skolan är ett ytterst betydelsefullt sammanhang i ungdomarnas vardag. Genom skolan får de tillgång till ett socialt sammanhang, och utbildningen gör det möjligt för ungdomarna att blicka framåt. Samtidigt framkommer organisatoriska, rumsliga och sociala gränser i skolan som i olika grad begränsar deras upplevda hemmastaddhet och rörlighet inom utbildningssystemet. På ett liknande sätt framträder upplevda sociala och rumsliga gränser i vardagen utanför skolan. Det innebär att tillvaron som ung och ny i Sverige kan beskrivas som en vardag vid sidan av, i och utanför skolan.