Doktorsavhandling, 2019
Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle
Robert Walldén

Denna avhandling inom svenska med didaktisk inriktning är en empirisk undersökning av två lärares undervisning i svenska som andraspråk och geografi på en skola där majoriteten av eleverna har migrationsbakgrund. Den baserar sig på observationer, ljudinspelningar (ca 44h) och insamlat läromaterial. Studien visar hur dessa erfarna lärare, verksamma i årskurs 1 respektive 6, stöttar eleverna genom att introducera lässtrategier och leda genrepedagogiska lektionsupplägg om sagor och levnadsvillkor. Studien visar även hur undervisning som, i linje med rådande styrdokument och ideal, är dialogiskt hållen, utnyttjar digitala resurser och tydliggör hur eleverna ska läsa och skriva texter kan medföra att själva ämnesinnehållet sätts på undantag.

Studien bidrar till den teoretiska förståelsen av pedagogisk kommunikation, genom att på utbildningssociologisk och språkvetenskaplig grund visa hur lärarna kommunicerar undervisningsinnehåll, upprätthåller sociala relationer samt organiserar informationsflöden. Bernsteins teoretiska ramverk och Hallidays systemisk-funktionella lingvistik operationaliseras på ett nytt sätt som möjliggör en mer nyanserad förståelse för klassrumskommunikation. Med detta ger avhandlingen både ett teoretiskt och ett didaktiskt bidrag till förståelsen av undervisning i tidigare skolår.