Frida Siekkinen

Doktorsavhandling, 2020
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Denna avhandling i Barn- och ungdomsvetenskap tar avstamp i uppdelningen och spänningsfältet mellan skolans två svenskämnen – svenska och svenska som andraspråk – som leder till att vissa elever särskiljs och kategoriseras som svenska som andraspråkselever.

Genom en etnografisk studie i årskurs 9 på en högstadieskola studeras hur svenska som andraspråkseleven som elevkategori görs i skolvardagen och hur elever förhandlar kring och förhåller sig till kategori(seringe)n – dess betydelse och innehåll. Vidare undersöks hur eleverna själva positionerar sig och positioneras i relation till kategorin. Studien utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv med särskilt fokus på de teoretiska begreppen diskurs, interpellation, makt och motstånd.

Sammanfattningsvis visar studien att svenska som andraspråkseleven konstrueras genom skolans institutionella villkor: i styrdokument, organiseringen av svenskämnena och lärarnas samtal, samt genom elevernas inramning av kategorin. Samhälleliga diskurser kring språk kopplat till svenskhet och invandrarskap bidrar till gränsdragningarna mellan svenskämnena och spelar därmed en central roll för hur och vilka elever som positioneras som svenska som andraspråkselever i skolpraktiken. Avhandlingen visar hur eleverna gör motstånd, accepterar, och intar en ambivalent inställning i sina förhandlingar om att vara, och inte vara, svenska som andraspråkselever.