Anna Winlund

Doktorsavhandling, 2021
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Syftet med Anna Winlunds avhandling är att öka kunskapen om undervisning för nyanlända elever med begränsade tidigare erfarenheteter av formell skolgång, och hur elevgruppen utvecklar grundläggande litteracitet på ett andraspråk.

Elevkategorin inkluderas sällan i forskning om flerspråkighet och svenska som andraspråk, men elevgruppen behöver uppmärksammas. Många av ungdomarna i elevgruppen har flyktingbakgrund men det är en heterogen grupp där eleverna kan ha mycket olika förutsättningar att hantera förväntade praktiker och diskurser i skolkontexten, och även mycket olika förutsättningar att utveckla litteracitet.

Studien är etnografisk och insamlade data är från gymnasieskolans språkintroduktionsprogram i ämnet svenska som andraspråk och i samhällsorienterande ämnen. Datainsamlingen belyser fyra nivåer av undervisning:

  1. på den individuella nivån undersöktes lärarens och den individuella elevens agerande
  2. på interpersonell nivå undersöktes undervisningen och interaktionen lärare och elev
  3. på institutionell nivå undersöktes relationen mellan undervisningen och skolans styrdokument
  4. dessa tre nivåer relateras sedan till en samhällelig och ideologisk nivå.

Reslutaten visar att både läraren och studiehandledaren spelar en mycket viktig roll, ur olika aspekter, för elevgruppen. Lärarens engagemang i de kunskaper eleverna bar med sig in den svenska skolkontexten, studiebesök och att konkretisera undervisningsexempel spelade en viktig roll för elevernas deltagande i olika litteracitetspraktiker. Även kunskap om och förståelse av regler och normer i den svenska skolkontexten främjade elevernas lärande i den specifika skolsituationen men förberedde även eleverna för framtida studier. Studien diskuterar också elevernas agens, det vill säga, vilka möjligheter eleverna ser vad gäller att investera i sin utbildning i det svenska samhället.