Lisa Högberg och Maria Öhman

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

För vuxenstuderande från olika delar av världen blir det svenska språket en fråga om överlevnad. Att komma till ett nytt land med ett nytt språk är att bli berövad en bit av sig själv. Alla invandrare har en både lång och mödosam process framför sig vad det gäller att lära sig det nya landets språk och kultur. Det är viktigt att de studerande snabbt lär sig att behärska svenska för att komma in i samhället utan att förlora sin egen kultur och identitet. Språkinlärning och processen att ta in ett nytt lands kultur bör ske varsamt och med god inlärningseffekt.

Böcker är en rik källa till tanke-, språk- och kunskapsutveckling. Ytterst är språket en demokratifråga – en människa utan ett fungerande språk kan inte göra sin röst hörd. Att erövra förmågan att läsa och förstå böcker är, oavsett bakgrund, mycket viktigt. Det vittnar om både bildning och status och ger studenterna bättre möjligheter till delaktighet i samhället.

Språkförmåga är också nära förknippad med självkänsla och det är först när man förstår det nya landets språk som man kan bli förstådd och sedd för den man är. Ju säkrare man känner sig på det nya språket desto mindre blir utanförskapet i det nya landet.

Skönlitteratur och boksamtal främjar bildning, kulturmöten och språkutveckling hos nyanlända människor. Med berättelsernas hjälp skapar vi sammanhang och ger de studerande verktyg att gestalta sin omvärld. Skönlitterära texter är ett tankeväckande läromedel som öppnar språksinnet och gör det enkelt för de studerande att fortsätta läsarbetet hemma i sin ofta helt osvenska språkmiljö.

De studerandes möten med litteraturen blir en mötesplats som hjälper dem att ta in svensk kultur utan att förlora sin egen kultur. Läraren blir en ovärderlig svensk vägvisare som kan förbereda läsning, leda diskussioner och vara kulturförmedlare.

Vi tror att litteraturen kan vara ett medel för att bli mer delaktig i svensk kultur och samhället samtidigt som språkförmågan stärks.