Qarin Franker

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Inom den kommunala grundläggande vuxenutbildningen erbjuder samhället alfabetiseringsundervisning för vuxna med bristande basfärdigheter i läsning och skrivning. Där finns många deltagare som ofta inte har någon tidigare erfarenhet av formell skolutbildning och även har ett annat modersmål än svenska. Att lägga upp en undervisning som tar hänsyn till dessa deltagares erfarenheter och behov är naturligtvis en grannlaga uppgift. Ofta kan lärarna och deltagarna från början varken kommunicera muntligt eller använda sig av skriftliga översättningar via lexikon. Trots detta ska deltagarna erövra sådana kommunikativa färdigheter på svenska att de kan klara sig i samhället och i vidare utbildning. I detta arbete blir bilden ofta ett hjälpmedel. Mängder av material, både förproducerat och egentillverkat, som bygger på bilder används dagligen i denna verksamhet. Men vad vet vi om hur detta bildmaterial uppfattas? Det vi med våra ”västerländska” ögon ser är kanske något helt eller delvis annat än vad människor uppväxta i andra kulturella kontexter ser? Vad behöver man kunna för att kunna avläsa en bild på ”rätt” sätt?

I den här artikeln vill jag dels diskutera den komplicerade undervisnings- och inlärningssituation som många lärare och kursdeltagare inom alfabetiseringsundervisning och inom viss sfi-undervisning har idag, dels med ett konkret exempel visa vilka olika krav på en utvecklad bildtolkningsförmåga några vanliga bilder
ställer.