Karin Johansson och Renata Merc Cwifeld

Kompetensutveckling för sfi-lärare
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

”Jag vill lära mig mer svenska och jobba sedan”, är ett återkommande svar från de vuxenstuderande vid intagningssamtalen. Sedan kommer nästa kommentar:
”Arbetsförmedlingen säger att jag måste få sfi-nivå först, sedan kan jag få jobb.”

Som undervisande lärare ser vi målformuleringarna ovan som rätt så komplicerade trots all sin enkelhet. Vad innebär det ”att kunna mera svenska” för de studerande? Förstår de vilka svenskkunskaper som krävs för att uppnå målen för sfi-nivå?

Vi är två lärare vid Komvux i Södertälje som har de senaste åren arbetat med sfi med elever som läser C- och D- kurs. Våra studerande har svenska 15 timmar i veckan och cirka 9 timmar av dessa är vi två lärare samtidigt i klassrummet. För fem år sedan började vi bygga upp en undervisningsmodell med tydliga, avgränsade delmoment. Med modellen har vi också velat att de studerande lär av förebilder samt utvecklas både individuellt och med gruppens stöd.