Brogren, Annika och Ehn, Monica (2006)

Kompetensutveckling för sfi-lärare
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Tanken att starta en kurs inom sfi med vårdinriktning föddes 2003. Många rapporter visade att behovet av arbetskraft kommer att växa i framtiden och det kommer också att behövas personal med annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska. En annan faktor var att det tydligt framkom att flera av de studerande på Omvårdnadsprogrammet, med svenska som andra språk, hade svårigheter med språket och därmed problem att klara utbildningen. Efter klartecken från skolledning och träff med chefen för äldreomsorgen, satte vi oss ned och formulerade kursmål. Vi var en sfi-lärare och en vårdlärare som redan tidigare arbetade inom vuxenutbildningen på LärCenter i Falköping. Vår tanke med kursen var att fånga upp kursdeltagare som är intresserade av att jobba inom vården, redan innan de var färdiga med sfi, för att underlätta för framtida studier inom Omvårdnadsprogrammet. På LärCenter i Falköping utgör sfi en ganska betydande del av de studerande (ca 80 deltagare) och vi vände oss till de som studerade på C- och D-nivå.