Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (red).

Göteborg studies in educational sciences 284.
Göteborgs universitet, 2009.

I studien har lärare i 38 förskolor medverkat och ungefär 230 barn och deras föräldrar. I olika delstudier undersöks förskolornas kvalitet, föräldrars och lärares attityder till förskolan och barns lärande, samt barns förståelse och agerande inom fyra områden: matematik, språk och kommunikation, samspel och flerspråkighet.

Inom projektets ram har också en fallstudie av flerspråkighet genomförts utifrån frågan: Vilka kommunikativa mönster framträder i samspels-situationer mellan yngre barn med svenska som andraspråk?

Resultaten visar att förskolornas kvalitet varierar liksom barns förutsättningar att lära inom olika områden. Åren mellan 1-3 års ålder är viktig i barns lärande. Skillnaderna i kvalitet mellan olika förskolor verkar ha ökat. De med hög kvalité har ytterligare förfinat sitt arbete, medan det har blivit sämre i förskolor med låg kvalitet.