C-uppsats, 2011. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Studien utvecklades ur en önskan om att förbättra den egna undervisningen i enlighet med det centrala innehållet kursplanen i svenska och svenska som andraspråk i Lgr11. Syftet med fallstudien är att bidra med kunskap kring genomförande och effekt av explicit undervisning i lässtrategier och har inriktats på att undersöka vilka avtryck undervisningen avsätter hos en andraspråkselev som deltar. Frågeställningarna fokuserar på respondentens medvetenhet om det egna tillvägagångssättet, den faktiska strategitillämpningen, synen på sig själv som läsare samt elevens egen upplevelse av undervisningen. Insamling av information gjordes före och efter undervisningen i form av enkätundersökning och verbal rapport

I resultatet framkommer att den explicita undervisningen ledde till att respondentens medvetenhet om det egna tillvägagångssättet blev högre. Resultatet visar också på att respondentens tillämpning av lässtrategier ökade och var mer medveten. Respondenten upplevde undervisningen som positiv och meningsfull. Respondentens syn på sig själv som läsare blev mer positiv och tilliten till den egna förmågan ökade. Även om strategitillämpningen hos respondenten var långt ifrån fulländad, framkom att kunskapen om och upplevelsen av bemästrande av lässtrategierna ledde till en mer aktiv och medveten läsning. Dock framkom det att tid till träning på strategierna är viktigt för att en elev ska hinna utveckla en säker tillämpning av strategierna. Ett medvetet arbete med lässtrategier i alla skolans ämnen efterfrågas, särskilt med fokus på andraspråkselever möjligheter att lära genom text.

Explicit undervisning i lässtrategier (3624 Kb)