Grube, Susanne

C-uppsats, 2011.
Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.

Särskolan tar i regel emot elever med utvecklingsstörning. Antalet elever i särskolan har ökat de senaste åren. Många elever har ett annat modersmål än svenska. Efter en rapport från Skolinspektörerna (2007) framkom att handläggningen av elevärenden ofta är bristfällig eller obefintlig. I denna studie undersöks bedömning av språkförmågan hos andraspråkselever i särskolan. Resultatet visar att språkförmågan hos elever med annat modersmål än svenska bedöms med viss försiktighet och att bedömningsverktyg som används är av varierande slag vilket får konsekvenser för fortsatta val. Bedömningen av modersmålsutvecklingen är nästan obefintlig.