Utvecklingsarbete inom Masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, 2012

Introduktion till utvecklingsarbetet

I detta utvecklingsarbete har jag valt att fokusera kamratbedömning av elevtexter. Det ingår i konceptet bedömning för lärande, som lärarlagen inom vuxenutbildningen där jag är verksam följer, och bland annat innebär att eleverna tar del av varandras arbeten och ger återkoppling i form av kamratbedömning (Lundahl, 2011).

Anledningen till detta val är att jag uppfattar det som ett potentiellt mycket givande arbetssätt, eftersom eleverna kan dra nytta av varandras kompetens och bli mer medvetna om sitt lärande. Samtidigt har jag uppfattat det som inte helt enkelt att implementera kamratbedömning inom ramen för min verksamhet.

I en skrift som publicerades på bloggen Skollyftet.se i våras (Walldén, 2012) reflekterade jag bland annat över det problematiska i att mina vuxna andraspråkselever ofta är självmedvetna i sin skriftliga produktion, vilket kan göra dem känsliga för återkoppling från kamrater.

Jag anförde även att eleverna ibland har svårigheter att orientera sig i varandras texter, eftersom de ofta innehåller många avvikelser från målspråket samtidigt som de har kommit olika långt i sin språkutveckling.

Med detta som bakgrund finner jag det intressant och angeläget att mer vetenskapligt undersöka vilka möjligheter det finns med att arbeta med kamratbedömning inom verksamheten.

Syfte och frågeställningar

Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka vilka möjligheter det finns att arbeta med olika former av kamratbedömning på skrivna texter med vuxna andraspråkselever. Det görs med särskilt intresse för följande frågeställningar:

  • Hur fungerar samarbetet mellan eleverna i grupp när de ägnar sig åt olika slags kamratbedömning?
  • Vilka tecken på lärande ser jag hos elever utifrån deras frågor och reaktioner när de arbetar med olika slags kamratbedömning?
  • Vilket stöd i sitt lärande upplever eleverna av att ge och ta emot kamratbedömningar?