Examensarbete 30 hp
Masterprogram i svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur direktintegrerade högstadieelever stöttas i ämnesundervisningen, dels utifrån vad en kommungemensam enhet bistår med och dels utifrån den stöttning som ges på en enskild skola. Vidare undersöks hur rektor och pedagoger uttrycker sig kring den stöttning som ges. Undersökningen görs utifrån en sociokulturell teoriram där det betonas att det är elevernas interaktionella delaktighet som möjliggör lärande och språkutveckling. Med hjälp av systemisk funktionell lingvistik (SFL) motiveras varför andraspråkselever behöver explicit undervisning. Som metod används både data- och metodtriangulering.

Via en bakgrundsintervju, insamlade dokument och information från Borås Stads hemsida beskrivs hur den kommungemensamma enheten organiserar och genomför sitt stöd. Genom deltagande observationer av tre direktintegrerade elever i två olika klasser samt semistrukturerade intervjuer med skolans rektor och sju pedagoger undersöks den stöttning som ges på den enskilda skolan.

Trots att den enskilda skolan tillhandahåller mer stöttning än vad den kommungemensamma enheten erbjuder visar studien att de direktintegrerade eleverna ges begränsade möjligheter till interaktion, lärande samt språkutveckling i den ordinarie klassrumsundervisningen. Däremot ges både interaktionell stöttning och explicit språklig stöttning av studiehandledarna och skolans resurspedagog utanför den reguljära klassen. Vidare framkommer att den osäkerhet som skolans pedagoger uttrycker kring arbetet med de direktintegrerade eleverna hör samman med oklara uppdrag och en avsaknad av kompetensutveckling.

Syfte och frågeställningar

För att förstå de direktintegrerade högstadieelevernas möjlighet till lärande har Jenny Uddling valt att studera hur de stöttas i ämnesundervisningen och undersöker då både den stöttning som erbjuds via CFLs organisation och den stöttning som i praktiken ges på den enskilda skolan. Det övergripande syftet är att förstå hur eleverna stöttas och hur de intervjuade lärarna på den enskilda skolan ser på den stöttning som ges.

Uppsatsens frågeställningar är:

  • Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen ute på skolorna via CFLs organisation och av vem?
  • Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen på den enskilda skolan och av vem?
  • Hur uttrycker sig den enskilda skolans rektor och pedagoger kring den stöttning som ges till de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen?