Artikel i Forskning om undervisning & lärande, nr 11 (2013)

Ämnesplanen för svenska på gymnasiet lägger större vikt vid personlighetsutvecklande, bildande och kreativt innehåll än svenska för andraspråk, som har ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll. Det är en av Catarina Economous slutsatser då hon har granskat och jämfört de olika ämnesplanerna. Bland annat belyser hon att skönlitteraturläsning för en tynande tillvaro i svenska som andraspråk. Hon ser en risk för exkludering av elever som läser svenska som andraspråk och understryker behovet av att alla elever bör få samma möjligheter till språk- och personlighetsutveckling.

Sammanfattning

Studiens syfte är att analysera och jämföra innehållet i ämnesplanerna (Gy 11) för svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet och diskutera vilka konsekvenser dessa skillnader kan medföra. Bakgrunden är de ämneskonceptioner som ämnet svenska som andraspråk har haft under sin unga historia och metoden som använts är en kvalitativ textanalys. Resultaten visar att ämnet svenska som andraspråk fortfarande kan ses som ett stödämne med färre kognitiva utmaningar och med ett fokus på form. Ämnet är underordnat ämnet svenska, där innehållet i större utsträckning fokuserar på ’personlig utveckling’ och demokratiaspekter.