Licentiatuppsats, 2014

Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet

Denna uppsats handlar om två nyanlända barn som är nya i det svenska språket samtidigt som de är nya i den svenska förskolan och deras deltagande i språkliga händelser med barn på förskolan. I studien undersöks hur de nyanlända barnen deltar i språkliga händelser och med vilka kommunikativa redskap. Resultatet visar att nyanlända barn kombinerar olika kommunikativa redskap som verbalt språk, kroppsspråk och material då de skuggar, språkblandar, hittar på språk, gör utrop och känsloyttringar med rösten, metakommunicerar och refererar till strukturer i omgivningen i interaktioner. Resultatet visar också hur de nyanlända barnens praktiserande av kommunikativa redskap, går från en mer framträdande kroppslig form till en mer verbalt språklig form på fem månader. Denna förändring innebär ett förändrat deltagande för nyanlända barn i språkliga händelser i förskolan.

Uppsatsen bidrar med förståelse för barns olika sätt att kommunicera när de är nya i en språklig och kulturell kontext men också barns informella lärande i interaktion med varandra. Uppsatsen riktar sig till forskare, förskollärare och andra som är intresserade av nyanlända barn och språk i barninteraktioner.