Masteruppsats, 2019

Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

I det svenska skolsystemet har ämnet svenska sedan 1995 varit indelat i två olika men likartade parallella skolämnen: svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva). Med utgångspunkt i en ny studie av Hedman och Magnusson (2019a) är syftet med föreliggande fallstudie att vidare undersöka flerspråkiga gymnasieelevers erfarenheter av det svenska språket och elevernas beslut att läsa sva istället för sve.

Två datainsamlingar, vilka gjordes på en svensk kommunal gymnasieskola, genomfördes i form av fokusgruppintervjuer med 12 sva-elever och en nätbaserad enkät, vilken besvarades av 30 sva-elever. Syftet med studien är att undersöka av vilka skäl flerspråkiga gymnasieelever väljer att läsa sva mot bakgrund av att tidigare forskning (t.ex. Economou, 2015; Fridlund, 2011) liksom den pågående allmänna debatten vittnar om att ämnets legitimitet är starkt ifrågasatt. Trots att ämnena är formellt likvärdiga när det gäller att ge behörighet till vidare studier vid högskola och universitet är glappet mellan den avsedda implementeringen och verkligheten i landets skolor stor (Skolverket, 2017a). Medan sve har lyfts som ett mer prestigefullt ämne, har sva ofta setts som ett lågstatusalternativ till sve (se Hedman & Magnusson, 2018, för en översikt).

Utifrån en tematisk analys i kombination med stance-analys visar resultaten att sva anses vara ett berättigat ämne och en språklig rättighet (Hult & Hornberger, 2016). På grundval av pedagogisk stöttning i kombination med social och språklig samhörighet valde deltagarna i båda datainsamlingarna sva framför sve. De här resultaten utesluter inte att deltagarna uttryckte att sva har en annan status där negativ social kategorisering ses som en perifer risk till följd av svenska som ett språk men två skolämnen. Därutöver uttrycktes inte den fysiska separationen av sve och sva som ett problem utan den negativa sociala kategoriseringen tog sig uttryck i ämnets namn: Svenska som andraspråk i motsats till ämnet Svenska.