For å forberede deltakerne på den norsken de møter utenfor klasserommet, er det viktig at de tidlig venner seg til å håndtere autentisk materiale og tekster av ulike typer. Med autentisk materiale menes tekster, både muntlige og skriftlige, som ikke er bearbeidet språklig for å passe til undervisningsformål. Romaner og avisartikler er autentiske tekster, akkurat som huskelapper og skilt av alle typer er det. Lyd- eller videoopptak av samtaler, høyttalerbeskjeder, radionyheter, underholdningsprogram og såpeoperaer er eksempler på visuelt og auditivt autentisk materiale.

Mens man tidligere ofte så på autentiske materiale som noe som hørte høyere nivåer til, er man nå av den oppfatning at det skal ha sin plass også svært tidlig i læringsprosessen, som en naturlig del av et variert utvalg av tekster i opplæringen.