Tore Otterup, Ann-Marie Wahlström, Sören Andersson

ROSA 18
ROSA (Rapporter om svenska som andraspråk) ges ut av Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Serien omfattar vetenskapliga arbeten av olika slag inom fältet svenska som andraspråk.

Forskningscirkeln

– en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete

Denna rapport om forskningscirklar har ett flerfaldigt syfte. Eftersom forskningscirkeln fortfarande är relativt okänd som ett sätt att bedriva kompetensutveckling inom skolans värld är en av målsättningarna med föreliggande rapport att sprida mer kunskap om vad forskningscirklar är, hur de har vuxit fram samt hur de kan fungera i praktiken. Det senare exemplifieras genom den kompetensutvecklingssatsning som genomfördes vid Lärcenter i Falköping med forskningscirkelns hjälp under en period av nästan två år (2009 – 2011).

I detta arbete fokuserades på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i de deltagande lärarnas egna undervisningspraktiker. Därmed syftar rapporten också till att visa på och exemplifiera hur undervisningen kan utvecklas i en språk- och kunskapsutvecklande riktning på en skola. Slutligen har rapporten som syfte att beskriva och analysera vad som faktiskt hände under den tid forskningscirkelverksamheten pågick, liksom att reflektera över och utvärdera denna verksamhet i sin helhet.

Ytterligare ett syfte med denna skrift är att delge resultat från de två magisteruppsatser, som skrevs av cirkelledarna under 2010, baserade på material från forskningscirklarna. Dessa två studier utgör en del av det skolforskningsprojekt (SPARV – Språkutvecklande arbetssätt för vuxna) som Institutet för Svenska som Andraspråk (ISA) genomförde vid denna tidpunkt. Avsikten är att resultaten från de båda studierna ska fördjupa insikterna om hur arbetet i forskningscirklar kan fungera och på vilket sätt denna verksamhet kan bidra till kompetensutveckling på en skola.

Författare till texten om delstudie 1 i denna rapport är Ann-Marie Wahlström och till texten om delstudie 2 Sören Andersson. All övrig text liksom rapportens helhet ansvarar Tore Otterup för.

Vi hoppas att rapporten ska utgöra intressant och givande läsning för många olika målgrupper, såväl inom universitetets som inom skolans värld, samt att den ska klargöra forskningscirkelns syften och funktion och därtill ge ett exempel på hur den kan fungera i praktiken.

ROSA nr 6 och senare nummer finns tillgängliga via Göteborgs universitetsbibliotek.