Mathias Blob
Integrationsverket, 2004

Studien syftar till att belysa praktiker och förhållningssätt i Sverige och Danmark avseende skolintroduktionsprogram för nyanlända invandrare och flyktingar. Samtidigt ska studien ackumulera kunskap och insikter i strategier och projekt som initierats vid olika institutioner för att göra den nämnda introduktionen så effektiv som möjligt.

För att åstadkomma denna belysning och ackumulering av kunskap inom området, studerades och jämfördes framförallt aktuella regelverk på nationell och lokal nivå. Utöver de offentliga dokumenten genomfördes även en forskningsöversikt för att ge studien en bredare förankring.

Fokus läggs generellt vid introduktionen av nyanlända flyktingbarn i grundskolan (resp. den danska motsvarigheten: »folkeskolen«) och de regler och procedurer som förekommer på området.

De huvudsakliga frågor som studien söker svar på är som följer

  • Hur organiseras respektive lands skolintroduktion?
  • Vilka steg/områden anses vålla mest bekymmer?
  • Vilken typ av strategier har initierats för att underlätta skolintroduktionen?
  • Hur profileras hem och skola-dialogen?
  • Hur förhåller man sig till användandet av modersmål i undervisningen?

De ovan presenterade huvudfrågorna kommer sedan att jämföras med utgångspunkt i följande:

  • Finns det stora nationella skillnader?
  • Finns det stora lokala/regionala skillnader?