Uppsatser och vetenskapliga artiklar

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
 4. Forskning
 5. Uppsatser och vetenskapliga artiklar

Uppsatser och vetenskapliga artiklar

Här nedan finns ett begränsat urval av uppsatser och ett fåtal vetenskapliga artiklar som på ett eller annat sätt rör svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande. Det kan vara licentiatuppsatser samt uppsatser på master- eller magisternivå. Det finns även ett fåtal kandidatuppsatser.

Uppsatserna är sorterade efter år men det går bra att göra en sökning på namn, titel eller ämnesord genom att använda kortkommando ctrl+F eller cmd+F.

2021

2020

2019

 • (2019) Swedish as a Second Language - a Parallel School Subject in Practice: A case study of multilingual students’ lived experiences of Swedish as one language but two school subjects. Syftet med studien är att undersöka av vilka skäl flerspråkiga gymnasieelever väljer att läsa sva mot bakgrund av att tidigare forskning liksom den pågående allmänna debatten vittnar om att ämnets legitimitet är starkt ifrågasatt. Angelica Granqvist

2018

 • (2018) Sfi-lärarens specialpedagogiska kompetens Examensarbete med syftet att undersöka lärares syn på specialpedagogik inom ramen för sfi-undervisningen för kortutbildade elever. Detta genom intervjuer med sex sfi-lärare. I intervjuerna har fokus legat på lärarnas perspektiv när det gäller den egna yrkesrollen, behoven, och olika förhållningssätt.

2017

 • (2017) Nyanländ till den svenska kemiundervisningen En studie om nyanlända elevers meningsskapande i kemi i gymnasieskolan. Studien undersöker hur medierande artefakter kan utgöra resurser men också hinder för språk- och kunskapsutvecklingen samt ger elevernas egna perspektiv på undervisningen. Sara Planting-Bergloo.

2016

2015

2014

 • (2014) "Hon har SFI-uttal" En perceptionsstudie om hur vuxna andraspråksinlärare uppfattar modersmålssvenska och andraspråkssvenska. Studie i syfte att explorativt undersöka vuxna andraspråksinlärares tillägnande av kunskaper i språklig variation. Lili Sara Schmidt, masteruppsats.
 • (2014) iPad i sfi-klassrummet Illiteratas tankar och upplevelser av iPad vid läs- och skrivinlärning. Studie i syfte att undersöka vad iPad i sfi-undervisningen innebär för den enskilde individen då det gäller att bli litterat från att ha varit illiterat. Ingela Berggren, kandidatuppsats.
 • (2014) Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan Studie i syfte att undersöka hur två nyanlända barn i förskolan, som är nya i det svenska språket och nya i förskolan, deltar i språkliga händelser och med vilka kommunikativa redskap. Ellinor Skaremyr, licentiatuppsats.
 • (2014) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända En fallstudie om genrebaserad undervisning i en förberedelseklass år 4-6. Studie i syfte att undersöka praktisk tillämpning av ett genrebaserat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända elever. Anna Kaya, kandidatuppsats.
 • (2014) Stapplande steg mot ökad mångfald En multimodal diskursanalys av texter om familjer och relationer. Studie i syfte att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. Robert Walldén, magisteruppsats.

2013

2012

2011

2010

2008

 • (2008) Genrepedagogik En explicit modell för språk- och ämnesundervisning. Syftet med studien är att undersöka hur ett fåtal lärare tänker kring sambandet mellan språk och ämnesinnehåll i ett genreperspektiv. Anniqa Sandell Ring, D-uppsats.

2007

2007

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter