Materialet är uppdelat under två rubriker:

Samtalsunderlag med didaktiskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22

Samtalsunderlaget, skapat av oss på NC, är tänkt att komplettera Skolverkets stödmaterial kring den ändrade kursplanen i svenska som andraspråk. Vi har valt att inledningsvis lyfta ut fem teman som vi ser som centrala skillnader i den ändrade kursplanen jämfört med den tidigare i Lgr11, gemensamma för alla stadier. Dessa teman berör också skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk. Sist kommer frågor kring det centrala innehållet stadievis. Här finns det också möjlighet för er att ta upp sådant som ni själva vill samtala om med kollegorna.

De fem teman som vi valt att sätta fokus på är:

  1. Att planera undervisning för ett andraspråk i utveckling
  2. Språklig korrekthet och andraspråksdrag
  3. Flerspråkighet som resurs
  4. Strategier för att lära sig språk och för att stödja den egna kommunikationen 
  5. Att utgå ifrån ett andraspråksperspektiv 

Samtalsunderlag med didaktiskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22 (135 Kb)

Tips på fördjupningsmaterial

För de lärare som vill lära sig mer inom de teman som vi valt ut rekommenderar vi följande fördjupningsartiklar från vår webb:

Andraspråksperspektiv

NC har skrivit två texter som diskuterar vad som menas med att undervisningen i svenska som andraspråk i Lgr22 ska utgå ifrån ett andraspråksperspektiv, och vad som menas med "i jämförselse med andra språk eleven kan".

Vad innebär ett andraspråksperspektiv?

→ Vad menas med "i jämförelse med andra språk eleven kan"?

Strategier för språkinlärning

NC har producerat 6 inspelade föreläsningar med fokus på strategier för att lära sig språk, och då speciellt strategier för att lära sig ord. Där finns också tips på forskning och litteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Språkinlärarstrategier

Bedömning av andraspråksutveckling

För att kunna planera undervisning för ett andraspråk i utveckling behöver läraren i svenska som andraspråk kunna göra bedömningar av var eleverna befinner sig i språkutvecklingen. Detta gäller både den kontinuerliga bedömningen i undervisningssituationer, och den något mer formella bedömningen vid olika avstämningspunkter. Som stöd i det arbetet passar mycket av den litteratur som vi hänvisar till när vi svarar på frågan om det finns några tester i svenska som andraspråk.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Translanguaging

För de som vill läsa mer om hur flerspråkighet kan användas som en resurs i undervisningen rekommenderar vi att man läser mer om translanguaging.

Vad innebär translanguaging?

Samtalsunderlag med organisatoriskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22

Materialet är tänkt som stöd för skolledning och förvaltning som vill se över sin organisation av ämnet svenska som andraspråk – gärna tillsammans med sva-lärare. Detta passar utmärkt att göra nu i och med att revideringen av kursplanerna till Lgr22 innebär ökade skillnader mellan ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk.

Materialet är en samling presentationssidor (i PowerPoint men kompatibla med andra format) och ni väljer själva ut vad som är relevant för er, och hur ni vill jobba med frågorna som tas upp. Det finns även hänvisningar till annat material, till exempel på Skolverkets webb.

Materialet innefattar fem områden:

  1. Skillnaden mellan svenska och svenska som andraspråk i Lgr22 
  2. Vilka elever ska läsa sva? 
  3. Att organisera sva-undervisningen 
  4. Stöd för kartläggning
  5. Exempeldokument

Samtalsunderlag med organisatoriskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22

Lämna synpunkter

Vi på NC tar tacksamt emot synpunkter på vårt material så kontakta oss gärna om ni saknar något eller om ni har några funderingar.