Två svenskämnen

I grundskolan och grundsärskolan finns två likvärdiga svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk (sva) med likadan timplan. Betyg i svenska och svenska som andraspråk ger likvärdig behörighet för att söka in till gymnasieskolan och till högre utbildning. Alla elever som bedöms vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk har rätt att få denna undervisning. Rätten till sva-undervisning gäller oavsett vilken språknivå eleven befinner sig på eftersom alla elever har rätt till undervisning utifrån sina egna förutsättningar:

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper." (Lgr 11, kap 1)

Kursplanerna i svenska och sva

Det är olika kursplaner i svenska och svenska som andraspråk och i detta dokument redogörs för likheter och skillnader på kursplanenivå. Även om kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk har stora likheter är det stora skillnader i utbildning och därmed kompetens hos lärare i svenska respektive lärare i svenska som andraspråk.

Se även jämförelser utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla hösten 2022.

Styrdokumenten och sva

Rätten till undervisning i svenska som andraspråk regleras i skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap, §14) där det står följande:

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

I skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap, §15) står även:

15 § Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.

    Svenska som andraspråk får därutöver anordnas
    1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
    2. som elevens val, eller
    3. inom ramen för skolans val.

Av bilaga 1 till Skollagen framgår att timplanen för ämnet svenska som andraspråk ska vara 1490 undervisningstimmar, det vill säga samma antal timmar som för ämnet svenska.

Stödmaterial

Vanliga frågor

Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) får ofta många frågor som rör sva-undervisning och under Vanliga frågor finns svar på många olika frågeställningar. Här är ett urval:

Lästips:

Svenska som andraspråk - för vilka och hur ska undervisningen organiseras? Anna Kaya (2020)