Konferensen har två huvudteman: flerspråkiga strategier och resurser, samt digitala verktyg. Vid sidan av plenarföreläsningar erbjuds även workshoppar och gott om tid för reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper. Ramverket för konferensen 2023 är FN:s hållbarhetsmål nr 4: "Bra utbildning, säkerställande av inkluderande, rättvis och kvalitativ utbildning och främjande av livslångt lärande för alla" med transspråkliga och digitala färdigheter som huvudteman.

Plenarer

 • Marianne Eek, förste amanuens vid Högskolan i Innlandet:
  FN:s hållbarhetsmål – strategi för en rättvis och inkluderande utbildning av hög kvalitet för alla innan 2030. Var är vi?
 • Alfarådet: Ny nordisk rapport om grundläggande litteracitet för vuxna i Norden
 • Jen Vanek, chef för digitalt lärande och forskning, Minnesota, i plenarföredrag:
  Digital literacy skills and second Language acquisition learners: focus on equity
 • Louise Tranekjær, docent vid institutionen för kommunikation och konst vid Roskilde universitet, i plenarföredrag:
  Digitalizing social practices / Spelbaserade digitala resurser i andraspråksundervisningen
 • Dr. Fernanda Minuz, coordinator of the authoring group of LASLLIAM and LESLLA researcher:
  The Laslliam's referensguide (pre- A1)
 • Marianne Eek, förste amanuens vid Högskolan i Innlandet:
  Andraspråksinlärning, motivation och investering
 • Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet:
  Flerspråkigt stöd för nyanlända vuxna som lär sig svenska för invandrare (sfi)
 • Åsa Wedin, fil dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna:
  Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi.
 • Elena Tkachenko, docent OsloMet:
  Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms.

Parallella föreläsningar och workshops

 • Jen Vanek, chef för digitalt lärande och forskning, Minnesota, USA:
  Instructional practices to support an equity in classroom technology integration and digital literacy instruction
 • Jon Olav Ringheim och Ingrid Alnes Buanes lärare, Nygård skola, Bergen:
  Detta kan alla göra på iPad: Digital teknologi i klassrummet
 • Elena Tkachenko, docent OsloMet:
  Språkhjälparen som tolk, brobyggare och gruppledare
 • Marianne Eek, förste amanuens vid Högskolan i Innlandet:
  Språkhjälparnas byggställning i klassrummet – arbete med språkets betydelse, språkets form och språkets användning
 • Oliver St John, universitetslektor Örebro universitet:
  ”För att lyfta dem att lära sig svenska”. Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare.
 • Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare och lärare Hyllie Parks folkhögskola i Malmö:
  Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen