Åhörarkopior - plenarföreläsningar

Constant Leung - Second Language Teachers Professional Roles and Professional Repertoires (427 Kb)

Jarmo Lainio - Modersmål - erkända och negligerade roller (891 Kb)

Karin Sandwall - Sfi-lärarens utmaningar i praktiken - om relevans, resurser och roller (972 Kb)

Inger Lindberg - Vuxnas andraspråksundervisning - utmaningar och visioner (785 Kb)

Anna Österlund och Lena Sjöqvist -Två svenskämnen - varför så lika? (2102 Kb)

Gisela Håkansson - Att lära sig svenska i Malmö eller i Melbourne? (1538 Kb)

Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam - Modeller för flerspråkiga elevers språkutbildning (484 Kb)

René León Rosales - Kategoriseringar, identiteter och språk (1512 Kb)

 

Åhörarkopior - seminarier/workshoppar

Vux

Annika Brogren och Lena Carlstedt - Förbättringsarbete inom sfi (449 Kb)

Monica Lindvall och Saga Östmar - Genrepedagogik i praktiken inom vuxenutbildning (590 Kb)

Sezayesh - Hur man bygger en konstruktiv helhet för undervisning av traumatiserade elever (447 Kb)

Ylva Gripner - Smartboard i alfabetiseringsundervisningen (4811 Kb)

Anne Burns - A holistic approach to teaching speaking in the language classroom (7229 Kb)

Helén Lindholm och Mikael Olofsson - Bedömning av skriftlig färdighet inom sfi (1536 Kb)

Ann-Sofie Bjärkeblad - Lärarrollen för språk- och kunskapsutveckl vid arbetsplatsanknuten undervisn (884 Kb)

Ann-Louise Hedman och Petra Johansson - Webbaserad sfi (110 Kb)

Ann Skoglund - Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Hur underlättar vi språkinlärningen? (1976 Kb)

Christina Lundahl - Uttalsundervisning (256 Kb)

Qarin Franker - Visuella texter i alfabetiseringsundervisningen - ett kritiskt förhållningssätt (2239 Kb)

 

Barn och ungdom

Christina Hedman - Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever (1172 Kb)

Claes Ehrnebo och Annika Sjölund - Språkutvecklande arbetssätt ur ett skolledarperspektiv (1836 Kb)

Patric Andersson och Maria Eriksson Språk– & kunskapsutvecklande arbetssätt inom språkintroduktion (765 Kb)

Mariana Sellgren - Undervisning med fokus på ämneskunskaper och språkutveckling (214 Kb)

Anniqa Sandell Ring och Arash Hassanpour - Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever (1411 Kb)

Monica Söderström Lareu - Bedömning av nationella prov för åk 3 och 6 i ett andraspråksperspektiv (1026 Kb)

Britt Johansson - Genrepedagogisk undervisning och kunskapskraven i Lgr 11 (5221 Kb)

Monica Axelsson - Nyanlända elevers integrering och lärande – centrala faktorer ur ett språkpedagogi (667 Kb)

Lindqvist, Lundenmark, Guvå och Wewel - Flerspråkiga elever som strategiska läsare (745 Kb)

Eva Norén - Matematikundervisning i flerspråkiga klassrum (1636 Kb)

Morit Malm - Alfabetisering i grundskolans årskurs 7-9 (7283 Kb)

Lena Andersson, Carina Olsson, Susanne Hindemith Herbing, Afraa Baqer och Jessica Hyrefelt - Modellklass – Hur arbetar man på ett effektivt sätt för att uppnå ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska? Se prezi-presentation: