Carin Rosander arbetade på Nationellt centrum för svenska som andraspråk till 2011 då hon efter en tids sjukdom gick bort. Hon verkade som ämnesdidaktiker inom svenska som andraspråk, som kompetensutvecklare och som expert på andraspråksutveckling. Genom sitt arbete levandegjorde Carin en vision om en skola där alla barn, oavsett modersmål och bakgrund, har lika möjligheter att utveckla alla sina språkförmågor och kunskaper. Efter hennes bortgång beslöt Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet att inrätta ett pris till Carins Rosanders minne. Priset består av ett stipendium på 10.000 kronor för resa till och deltagande i en konferens med anknytning till andraspråksutveckling/flerspråkighet och ges till en lärare som verkar inom förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan. Priset kommer att tilldelas en lärare som verkar i Carin Rosanders anda, det vill säga en lärare som kombinerar kreativitet, didaktiskt nytänkande och ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt med målmedvetenhet och uthållighet. Med andra ord till en professionell lärare i svenska som andraspråk i ordet allra mest positiva bemärkelse.

Kriterier för nominering till priset

Om du känner en lärare som du anser har gjort viktiga pedagogiska insatser inom svenska som andraspråk och/eller flerspråkighetsfältet så nominera hen till priset. Nomineringen ska (i en text på 400-500 ord) beskriva den nominerade lärarens förtjänster för att kvalificera sig för priset.

Nomineringarna kan göras enskilt eller i grupp av skolledare, kollegor eller föräldrar som har god erfarenhet av den nominerades gärning. Skicka nomineringarna via e-post till info@andrasprak.su.se och ange även den nominerades namn och tjänsteställning samt kontaktuppgifter till den person vi kan kontakta för att få eventuella kompletterande uppgifter. Nomineringen ska vara oss tillhanda senast den 15 september 2015.

Pristagaren tillkännages vid Symposium 2015

Alla nomineringar kommer att behandlas av styrelsen för stiftelsen Priset till Carin Rosanders minne. Pristagaren kommer att tillkännages den 8 oktober, vid Symposium 2015 som är den konferens som anordnas av Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet. I samband med prisutdelningen förväntas pristagaren presentera sin yrkesgärning genom ett kortare anförande.