Syftet med priset är att premiera och synliggöra det professionella arbete som utförs av många lärare i svenska som andraspråk för vuxna. I Inger Lindbergs anda vill vi premiera lärargärningar som utifrån en professionell hållning präglas av en djup förståelse för de studerandes situation och bakgrund.

Med utgångspunkt i sina erfarenheter som pedagog och forskare har Inger Lindberg återkommande betonat sambandet mellan forskning, utbildning och undervisning och arbetat för att stärka anknytningen mellan dessa fält. Ingers didaktiska kunnande och förståelse för verksamma pedagogers arbete har haft avgörande betydelse för såväl forskningsfältet som andraspråksundervisningens utveckling. Hennes nytänkande och ständiga strävan att koppla vetenskaplig teori och beprövad undervisningspraktik kan betraktas som en pionjärinsats. Att undervisning i svenska som andraspråk för vuxna är en komplex och politisk fråga har också varit en tydlig utgångspunkt för Ingers arbete. Här har fokus legat på kollektivets styrka och individens rätt till god och likvärdig utbildning.

Inger Lindbergs pris för lärare i svenska som andraspråk för vuxna inrättas i samband med konferensen Symposium 2015 som äger rum 8-9 oktober 2015. Priset består av ett stipendium motsvarande 10.000 kronor som kan användas för fortbildning och utveckling av den egna professionen.

Kriterier för nominering till priset

Den som nomineras till priset ska vara en lärare i svenska som andraspråk som är verksam inom sfi eller komvux och i sitt arbete visat prov på insatser i Inger Lindbergs anda.
Nomineringen ska beskriva den nominerades insatser i förhållande till Inger Lindbergs gärning i en text motsvarande en A4-sida (ca 400–500 ord). Texten ska beskriva hur den nominerade lärarens insatser främjat vuxenstuderandes lärande av/på svenska som andraspråk. Beskriv också hur den nominerades gärning baseras i en förståelse av utbildningens politiska sammanhang, de studerandes resurser, en didaktisk medvetenhet och vetenskapligt grundat vetande. Nomineringen kan göras enskilt eller i grupp av skolledare, kollegor, studerande eller andra med god erfarenhet av den nominerades gärning.

Nomineringar till priset ska senast den 15 september vara insänt till Nationellt centrum för svenska som andraspråk via e-post: info@andrasprak.su.se

Pristagaren tillkännages vid Symposium 2015

Nomineringarna behandlas av styrelsen för Inger Lindbergs pris för lärare i svenska som andraspråk för vuxna. Tillkännagivande av pristagaren sker vid Nationellt centrum för svenska som andraspråks Symposium 2015, den 8, där hen förväntas presentera sitt arbete genom ett kortare anförande.