Åhörarkopiorna återfinns längst ner på varje föreläsares eller seminariehållares presentationssida. Dessa nås genom att klicka på föreläsningens eller seminariets titel i programmet:

Åhörarkopiorna läggs upp i den takt vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk får in dem, återkom gärna om just de åhörarkopior du letar efter ännu inte finns upplagda.