I presentationen utgår jag från ett pågående avhandlingsprojekt där jag följt lärares arbete med att utveckla en språkinriktad undervisning i några karaktärsämnen på gymnasiets yrkesinriktade vård- och omsorgsprogram. Frågan som besvaras är varför det är så viktigt att planera för att elever ska bli muntligt aktiva deltagare i all ämnesundervisning. Exempel ges på hur muntliga aktiviteter blir till en viktig resurs i arbetet med text och begreppsförståelse och hur lärare i svenska som andraspråk kan ha en särskild roll i det arbetet. I presentationen tar jag också upp den roll som lärares relationella stöd spelar när man vill skapa en språkutvecklande undervisning som bygger på att alla elever deltar aktivt i interaktionen.

Om presentatören

Maria Rubin är doktorand i pedagogik vid Malmö högskola och har en bakgrund som speciallärare och gymnasielärare i svenska, religion och svenska som andraspråk.

Målgrupp

Av intresse för: gymnasieskola

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, muntlig interaktion, ämnesdidaktik