Det naturvetenskapliga ämnesspråket kännetecknas av abstraktion, hög densitet och specialisering. Detta innebär utmaningar för alla elever och särskilt för andraspråkstalande elever. Med utgångspunkt från några preliminära resultat i ett pågående avhandlingsarbete kommer jag att på seminariet tala om hur lärare tillgängliggör ämnesspråket för eleverna. Mer specifikt handlar min studie om att beskriva hur lärare kan stärka mellan- och högstadieelevers ämnesspråk genom en växling mer vardagliga- och mer ämnesspecifika uttrycksätt. Seminariedeltagarna kommer att med utgångspunkt i presentationen närmare få diskutera hur sva-lärare kan arbeta med övergångarna mellan vardagsspråk och ämnesspråk.

Om presentatören

Jenny Uddling är doktorand på Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hon är utbildad gymnasielärare i religion och svenska som andraspråk. Hon har arbetat som Sfi-lärare och som lärare i svenska som andraspråk på Språkintro på gymnasieskolan och skrivit läromedel i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola 4-9

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesspråk, skolspråk, vardagsspråk, ämnesdidaktik

Åhörarkopior