Denna föreläsning spelades in i del 1 och del 2 som finns inbäddade längst ner på sidan för den som vill ta del av föreläsningen i efterhand.

Med utgångspunkt i våra egna mastersstudier om kartläggning i grundskolan och bedömning i gymnasieskolans språkintroduktion resonerar vi om kartläggning och bedömning i förhållande till nyanlända elever. Även erfarenheter från nationella projekt om kartläggning och bedömning utgör underlag för vår föreläsning. Vi kommer att ge exempel på hur man kan ta tillvara de resurser elever har med sig till den svenska skolan, organisera och planera undervisningen med hjälp av kartläggning och formativ bedömning. Attityder och förhållningsätt är också aspekter som vi vill beskriva och problematisera i diskussioner om vad som är viktigt för att säkra nyanländas skolframgång.

Om presentatörerna

Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. De har varit delaktiga i nationella skolverksuppdrag som rör nyanländas lärande. Bland annat har de medverkat i framtagandet av ett kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. 

Anniqa Sandell Ring är medförfattare till boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken (2015, 4e uppl) och skrivit artiklar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, pedagogisk kartläggning av nyanlända i tidigare antologier från symposiekonferenserna.

Mikael Olofsson har medverkat med artiklar om bedömning och skrivundervisning i Tankarna springer före – att bedöma ett andraspråk i utveckling (2014, 2a uppl) och tillsammans med Lena Sjöqvist, i Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (2013, 2a uppl). Mikael har också varit redaktör flera av de antologier som getts ut efter Nationellt centrum för andraspråks symposier.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, gymnasieskolan

Nyckelord: kartläggning, nyanlända, bedömning

Åhörarkopior

Inspelning av föreläsning, del 1 - Vad är kartläggning?

Inspelning av föreläsning, del 2 - Bedömning av en elevtext