Denna workshop belyser de olika språkliga kompetenser som samverkar när man lyssnar och skapar mening i hörförståelse. Frågor som diskuteras är: Vilka kognitiva processer involveras i lyssnandet? Kan man skilja hörförståelse från andra språkliga färdigheter? Och varför upplevs det så svårt att förstå inspelade texter på ett andraspråk? Konkreta exempel på hörförståelseuppgifter från de nationella proven för sfi kommer att diskuteras i förhållande till aktuell forskning samt erfarenheter av konstruktion och bedömning.

Om presentatörerna

Presentatörerna i denna workshop arbetar med nationella prov för sfi på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Katrin Ahlgren (projektledare) är fil. dr. i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Margareta Majchrowska är lärare i svenska och svenska som andraspråk och studerar på masterprogrammet i språkvetenskap. Cecilia Söderberg är lärare i svenska och svenska som andraspråk och har även skrivit läromedel.

Målgrupp

Av intresse för: sfi

Nyckelord: bedömning, hörförståelse