Att lära sig läsa och skriva i vuxen ålder är en enorm utmaning. Om detta dessutom sker på ett främmande språk blir utmaningen ännu större. Arbete med läs- och skrivutveckling har under många år varit en osynlig del av undervisningen i svenska för invandrare. Detta seminarium handlar om hur man kan kartlägga de studerandes läs- och skrivförmåga och sedan göra inlärningsprogressionen visuellt synlig för både inläraren och för läraren. Du får ta del av resultat av ett arbete som inventerade gjorda insatser, forskning och erfarenheter när det gäller läs- och skrivutveckling för vuxna. Ur det arbetet växte det fram ett ”progressionsprotokoll” som är ett verktyg för att synliggöra läs- och skrivinlärningen både på modersmålet och på målspråket. 

Om presentatören

Sigun Boström undervisar i svenska för invandrare på Hyllie Park Folkhögskola i Malmö och är ledare för det team av lärare som arbetar med kurs A. Sedan början av 1990-talet har hennes fokus varit läs- och skrivinlärning för analfabeter och kortutbildade och hon har under årens lopp producerat mängder av material för att öppna vägar för så många som möjligt att lära sig ett främmande språk och även i förekommande fall lära sig läsa och skriva.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

Nyckelord: studerande med kort/ingen skolbakgrund, nyanlända, läsutveckling, skrivutveckling, bedömning

Åhörarkopior