Skolverket har gett Stockholms universitet i uppdrag att ta fram en modell för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling i svenska att användas på grundskolan och i gymnasieskolan. Syftet med bedömningsmodellen är att ge stöd åt lärare i bedömning av elevers språkutveckling för planering av fortsatt undervisning. Modellen ska också möjliggöra för eleven att följa sin språkutveckling över tid samt ge underlag för information till vårdshavare om barnets språkutveckling.

Det färdiga materialet ska innehålla en inledande text som beskriver andraspråksutveckling i en skolkontext, ange väl avgränsade, åldersrelaterade och tydligt beskrivna nivåer från nybörjare till avancerad andraspråksnivå. Materialet är också planerat att kompletteras med uppgifter och bedömningsanvisningar för lärare att använda vid bedömning.

Vi kommer under seminariet att presentera det pågående arbetet med uppdraget, tankarna bakom materialet och hur materialet är tänkt att användas i skolorna.

Om presentatörerna

Sofia Engman är projektledare och knuten till Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Monica Söderström Lareu är medlem i projektgruppen, och medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid samma institution.

Åhörarkopior

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, språkintroduktion

Nyckelord: nyanlända, bedömning