Fokus i denna presentation ligger på samtal om text som ett didaktiskt redskap för att bedöma andraspråksläsares textrörlighet och läsförståelse och för att, med utgångspunkt i den skrivna textens språkbruk och innehåll, stötta elevers språk- och kunskapsutveckling. Mitt forskningsintresse är skolans textvärldar och andraspråkselevers läsförståelse med fokus på dem som gått i svensk skola i flera år och därför inte kan betraktas som nyanlända men som fortfarande är i behov av stöttning för att läsa och lära i olika skolämnen. Presentationen tar avstamp i min undersökning av andraspråksläsares möten med lärobokstexter i historia och en beskrivning av de olika resurser läsarna använder för att ta sig in i texterna och för att röra sig i och ut från texterna.

Om presentatören

Lotta Olvegård är universitetslektor i svenska som andraspråk och undervisar på Göteborgs och Stockholms universitet. Olvegård deltar även i arbetet med att utveckla en bedömningsmodell för nyanlända elevers språkutveckling i svenska som andraspråk, i projektet Läslyftet samt i kompetensutbildning av lärarlag som tar emot nyanlända elever. Lotta Olvegård, som också är legitimerad ämneslärare, har tidigare undervisat i svenska som andraspråk på bland annat högstadiet och komvux. Hon disputerade år 2014 på avhandlingen "Herravälde. Är det bara killar eller?" Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan vid Göteborgs universitet.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning

Nyckelord: läsutveckling, ämnesspråk, skolspråk, bedömning, ämnesdidaktik

Åhörarkopior