I januari nästa år träder den lag i kraft som ålägger kommuner att kartlägga nyanländas elever kunskaper och sedan planera deras skolgång. Gruppen nyanlända elever är mycket heterogen och det ställs stora krav på skolorna att man med gemensamma krafter och i ett tidigt skede genomför kartläggningen av varje elevs kunskaper så att utbildningen kan anpassas efter individuella förutsättningar och behov.

I denna presentation kommer vi att redogöra för ett projekt som utförts inom ramen för ett skolverksuppdrag och som handlar om att ta fram ett kartläggningsmaterial som skolor/kommuner ska kunna använda för bedömning av nyanländas kunskaper.

Vi vill delge några insikter om på vad sätt syftet med själva kartläggningen uppnås genom detta tredelade material. Utifrån exempel diskuterar vi också en del av de utmaningar vi ställts inför under utvecklingsarbetet. Vad kan man och vad kan man inte få syn på genom kartläggningsmaterialet?

Om presentatörerna

Judith Chrystal är fil.dr. och lektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Utöver arbetet med kartläggningsprojektet har hon bland annat medverkat i ett projekt tillsammans med Ulla Ekvall som undersökte hur elevers metakunskaper om skrivande utvecklas under skoltiden. De har också skrivit flera artiklar med anknytning till skrivutveckling, skrivbedömning och metakunskaper om skrivande.

Anniqa Sandell Ring arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Hon är medförfattare till boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken (2015, 4e upplagan) och har skrivit artiklar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, pedagogisk kartläggning av nyanlända i tidigare antologier från Nationellt centrums symposiekonferenser.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: nyanlända, bedömning, kartläggning, litteracitet