Vad kan lärare i svenska/svenska som andraspråk lära av två erfarna fysiklärares försök att skapa en mer språkutvecklande undervisning? För att besvara den frågan utgår jag i presentationen från mitt avhandlingsarbete om de två fysiklärarnas arbete med att utforma och pröva aktiviteter där deras elever fick samtala och skriva om fysikinnehållet. Beskrivningen av deras intervention leder vidare till en diskussion om förhållandet mellan språket som redskap och ämnesinnehållet. Avhandlingen har även gett underlag för att diskutera hur samarbetet mellan sv-/sva-lärare och lärare i "de andra ämnena" kan utgöra drivkraft för lärares lärande med fokus på elevers språk- och kunskapsutveckling.

Om presentatören

Maria Kouns har mångårig erfarenhet av att som svensklärare tillsammans med kolleger på det naturvetenskapliga programmet utpröva samtalandet och skrivandet som redskap för lärande i bland annat i fysik och kemi. 2014 disputerade hon på avhandlingen Beskriv med ord. Fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet och arbetar numera som forskare och lärarutbildare på Malmö högskola.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola 7-9, gymnasieskola

Nyckelord: samarbete, kollegialt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Åhörarkopior